ВПО

Корисні поради щодо внутрішньо переміщених осіб (переселенців)

Грошова допомога

Згідно частини 10 статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» №1706-VII від 20 жовтня 2014 року (далі – Закон №1706-VII) внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованої території мають право, зокрема, на отримання матеріального забезпечення.

Згідно чинного законодавства внутрішньо переміщеним особам надаються такі види грошової допомоги:

Розглянемо основні положення чинного законодавства щодо кожної із вказаних видів матеріальної допомоги.

Порядок отримання щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Механізм надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (далі – грошова допомога) визначається Постановою Кабінету Міністрів України №505 від 01 жовтня 2014 року «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» (далі – Постанова №505).

Право на отримання грошової допомоги мають внутрішньо переміщені особи, факт внутрішнього переміщення яких підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, та які стоять на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, структурних підрозділах з питань соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах рад.

Умови отримання та розмір грошової допомоги

Відповідно до пункту 3 Постанови №505 грошова допомога особам, які переміщуються, призначається на сім’ю та виплачується одному з її членів (далі – уповноважений представник сім’ї). Для цього необхідно надати письмову згоду про виплату грошової допомоги цій особі від інших членів сім’ї, така згода складається в довільній формі.

Грошова допомога призначається на строк 6 місяців та виплачується у таких розмірах:

Зверніть увагу! Загальна сума допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 2400 гривень. Якщо у складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, відбулися зміни, то розмір допомоги перерахують з місяця, наступного за місяцем виникнення таких змін, за заявою уповноваженого представника сім’ї або на підставі інформації компетентного органу.

Для призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк уповноважений представник сім’ї подає до уповноваженого органу або установи уповноваженого банку (якщо виплата допомоги здійснюється через уповноважену установу банку) заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги, та пред’являє довідки всіх членів сім’ї про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Для отримання грошової допомоги (зокрема у разі її призначення на наступний шестимісячний строк, якщо раніше виплата допомоги не здійснювалась через установи уповноваженого банку) уповноважений представник сім’ї звертається за місцем проживання до уповноваженої установи банку із заявою про відкриття поточного рахунка, при цьому пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її соціальний статус. Після вікриття поточного рахунку уповноважена установа банку повідомляє номер поточного рахунка уповноваженому органу та одночасно надсилає повноваженому органу заяву про призначення грошової допомоги (про відсітність змін у відомостях) і додані до неї документи.

Зверніть увагу! Розмір отриманої грошової допомоги не враховують під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надають відповідно до законодавства, та до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до пп. 165.1.1 ПКУ.

Підстави для відмови у призначенні щомісячної грошової допомоги та для зменшення розміру грошової допомоги та припинення її виплати

Згідно пункту 6 Постанови №505 грошова допомога не призначається у разі, коли:

Крім того, згідно пункту 7 Постанови №505, якщо у складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, є особи працездатного віку, які протягом двох місяців з дня призначення виплати грошової допомоги:

Зверніть увагу! Якщо виплата грошової допомоги була припинена на підставі пункту 7 Порядку №505, продовження виплати такої допомоги на наступний шестимісячний строк не здійснюється.

Відмова у працевлаштуванні, в тому числі за сприяння державної служби зайнятості, не є підставою для зменшення розміру грошової допомоги або припинення її виплати, якщо від працевлаштування відмовились громадяни, які:

З огляду на вище викладене особи працездатного віку з числа переселенців, яким призначено грошову допомогу, зобов’язані інформувати у триденний строк уповноважений орган про факт свого працевлаштування.

Припинення виплати щомісячної допомоги

Згідно пункту 12 Постанови №505 виплата грошової допомоги припиняється з наступного місяця у разі:

Виплата грошової допомоги може бути поновлена, якщо протягом місяця з місяця припинення її виплати уповноважений представник сім'ї повідомив уповноваженому органу про зміну обставин, які вплинули на припинення виплати грошової допомоги.

Порядок отримання внутрішньо переміщеними особами одноразової грошової допомоги
Крім права на отримання адресної грошової допомоги, внутрішньо переміщені особи також мають право на отримання грошової допомоги за рахунок благодійних пожертв, дарунків, тощо.

Механізм використання коштів, що надійшли в національній та іноземній валюті Мінсоцполітики від фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезидентів як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, гранти та дарунки (далі – кошти) для надання одноразової грошової допомоги (далі – грошова допомога) постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, визначається Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам» №535 від 01 жовтня 2014 року (далі – Постанова №535).

Для отримання грошової допомоги внутрішньо переміщена особа звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної в м. Києві держадміністрації, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчого органу міської, районної у місті (у разі створення) ради (далі – органи соціального захисту населення) за місцем проживання (місцем перебування) з відповідною заявою, в якій зазначає причини необхідності надання їй грошової допомоги та реквізити рахунка, відкритого у банківській установі.

До заяви додаються:

Зверніть увагу! Надання допомоги, передбаченої Постановою №535, здійснюється один раз. У разі подання заяви на отримання такої допомоги повторо, орган соціального захисту відмовляє у наданні допомоги та повертає подані документи заявнику.

Якщо внутрішньо переміщена особа одноразову допомогу ще не отримувала, орган соціального захисту передає заяву на розляд спеціально створеної місцевої комісії з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим особам чи особам, які переміщуються (далі – місцева комісія).

Місцева комісія за результатами розгляду поданих документів приймає рішення про доцільність надання грошової допомоги, її розмір або відмову у наданні грошової допомоги щодо кожної особи, яка подала заяву про отримання грошової допомоги. Місцева комісія складає реєстр отримувачів грошової допомоги, які після затвердження головою обласної, Київської міської держадміністрації подаються до Мінсоцполітики.

Мінсоцполітики на підставі отриманого подання готує пропозиції про розміри грошової допомоги, які подаються на розгляд комісії, до складу якої включаються представники Мінфіну, Мінекономрозвитку, МВС, МОН, Мінрегіону, МОЗ, ДСНС, Казначейства та голова громадської ради при Мінсоцполітики (далі – коімісія).

Виплата грошової допомоги здійснюється на підставі затвердженого комісією розполіду коштів.

Перерахування коштів грошової допомоги на особові рахунки отримувачів здійснюються органами соціального захисту населення.

Страхові виплати та соціальні послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Згідно частини 10 статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» №1706-VII від 20 жовтня 2014 року (далі – Закон №1706-VII) внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованої території мають право на отримання страхових виплат та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Страхові виплати та соціальні послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,які спричинили втрату працездатності

Згідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 року №1105-XIV (далі – Закон №1105-XIV) страхуванню від нещасного випадку підлягають:

1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту);
2) учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять; під час занять, коли вони набувають професійних навичок; у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах;
3) особи, які утримуються у виправних закладах та залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами.

Заподіяння шкоди зародку внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання жінки під час її вагітності, у зв’язку з чим дитина народилася інвалідом, прирівнюється до нещасного випадку, який трапився із застрахованим.

Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, проведення медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також страхових виплат є акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання (отруєння) за встановленими формами.

Перелік обставин, за яких настає страховий випадок, та перелік професійних захворювань визначаються Кабінетом Міністрів України.

Страхові виплати складаються із:

Порядок надання страхових виплат, фінансування витрат на медичну та соціальну допомогу, передбачених загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання для осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції, затверджено Постановою Правління фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України №20 від 11 грудня 2014 року (далі – Порядок №20).

Згідно Порядку №20 особи, які тимчасово переміщені, мають право на:
призначення та/або продовження раніше призначених страхових виплат, страхових витрат на медичну та соціальну допомогу відповідно до Закону №1105-XIV (Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» в редакції Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

Призначення або продовження такого матеріального забезпечення здійснюється безпосередньо в робочих органах виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – робочі органи виконавчої дирекції Фонду) за місцем проживання (перебування), що підтверджується довідкою про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції.

Зверніть увагу! Про чергову зміну місця проживання (перебування) особа, яка тимчасово переміщена, зобов’язана повідомити робочий орган виконавчої дирекції Фонду, який здійснює йому страхові виплати, страхові витрати на медичну та соціальну допомогу, протягом 10 календарних днів з дати зміни місця проживання (перебування). Повідомлення здійснюється шляхом подання заяви особисто або надсилання рекомендованим листом (з описом вкладеної до нього такої заяви) про припинення йому виплат у зв’язку зі зміною місця проживання (перебування). Копія такої заяви або підтвердження надсилання рекомендованого листа подається робочому органу виконавчої дирекції Фонду за новим місцем проживання (перебування).

Призначення внутрішньо переміщеним особам страхових виплат (витрат) на медичну та соціальну допомогу за місцем проживання (перебування) за соцстрахуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Страхові виплати, страхові витрати на медичну та соціальну допомогу призначаються робочими органами виконавчої дирекції Фонду за місцем проживання (перебування) особи, яка тимчасово переміщена, що підтверджується довідкою про взяття на облік за наявності необхідних документів, що підтверджують право на ці виплати, витрати на медичну та соціальну допомогу.

Для призначення страхових виплат, страхових витрат на медичну та соціальну допомогу, переміщена особа подає до робочих органів виконавчої дирекції Фонду, крім довідки про взяття на облік та заяви про призначення відповідної виплати (витрат), також інші документи, що підтверджують право особи, яка тимчасово переміщена, на ці виплати, витрати на матеріальну та соціальну допомогу.

Страхові виплати та страхові витрати на медичну та соціальну допомогу проводяться на строк дії довідки про взяття на облік, але не більше строку, на який особа має право на страхові виплати.

У разі відсутності довідки медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК) за наявності усіх інших документів, що підтверджують право на отримання страхових виплат, робочий орган виконавчої дирекції Фонду видає направлення на проходження МСЕК.

У разі відсутності довідки про середню заробітну плату (доход), копії трудової книжки або витягу з неї, довідки про розмір пенсії по інвалідності (якщо вона призначена) унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (у тому числі про розмір одержуваних надбавок) робочий орган виконавчої дирекції Фонду використовує відомості Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - Реєстр).

У разі відсутності в Реєстрі вищезазначених відомостей щомісячні страхові виплати особам, які тимчасово переміщені, призначаються відповідно до вимог Закону №1105-XIV , виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на дату звернення. Після надходження необхідних документів сума страхових виплат підлягає перерахуванню.

Продовження внутрішньо переміщеним особам раніше призначених страхових виплат (витрат) на медичну та соціальну допомогу за місцем проживання (перебування) за соцстрахуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Особи, які тимчасово переміщені, мають право на продовження раніше призначених та нарахованих страхових виплат (витрат) на медичну та соціальну допомогу. Для цього до робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцем проживання (перебування) необхідно подати:

У випадку відсутності в особи, яка тимчасово переміщена, оригіналу справи про страхові виплати, страхові витрати на медичну та соціальну допомогу, сформованої іншим робочим органом виконавчої дирекції Фонду відповідно до вимог законодавства, робочий орган виконавчої дирекції Фонду, до якого подано заяву про продовження виплат, страхових витрат на медичну та соціальну допомогу одержує відомості з Централізованої інформаційно-аналітичної системи Фонду про розмір щомісячних страхових виплат.

Такий самий механізм продовження страхових виплат (витрат) на медичну та соціальну допомогу діє і для осіб, які отримували ці виплати в робочих органах виконавчої дирекції Фонду, які знаходяться на тимчасово окупованій території, а постійно проживають на іншій території України. У цьому випадку замість довідки про взяття на облік потерпілий надає копію сторінки паспорта, що містить відомості про місце проживання, з одночасним пред’явленням оригіналу.

Рішення про продовження раніше призначеної щомісячної страхової виплати, страхових витрат на медичну та соціальну допомогу приймається робочим органом виконавчої дирекції Фонду не пізніше десяти робочих днів від дати прийняття від заявника документів. Продовження раніше призначеної щомісячної страхової виплати, страхових витрат на медичну та соціальну допомогу здійснюється на строк дії довідки про взяття на облік, але не більше строку, на який особа має право на страхові виплати, страхові витрати на медичну та соціальну допомогу. Копія вказаного рішення направляється робочому органу виконавчої дирекції Фонду, де зберігається справа про страхові виплати, страхові витрати на медичну та соціальну допомогу та/або управлінню виконавчої дирекції Фонду, якому підпорядковується цей робочий орган виконавчої дирекції Фонду, що є підставою для припинення ним нарахування щомісячної страхової виплати, страхових витрат на медичну та соціальну допомогу у зв’язку з її продовженням за місцем проживання.

У разі закінчення права на отримання страхових виплат, страхових витрат на медичну та соціальну допомогу та за умови подання необхідних документів, що підтверджують право на продовження страхових виплат (продовження дії довідки МСЕК, довідки про продовження навчання, інших документів, що підтверджують право на продовження страхових виплат), страхових витрат на медичну та соціальну допомогу робочий орган виконавчої дирекції Фонду за місцем проживання (перебування) видає постанову про продовження щомісячної страхової виплати, страхових витрат на медичну та соціальну допомогу за місцем проживання (перебування) на строк дії довідки про взяття на облік, але не більше строку, на який особа має право на страхові виплати, страхові витрати на медичну та соціальну допомогу.

Щомісячні страхові виплати, страхові витрати на медичну та соціальну допомогу особі, яка тимчасово переміщена, нараховуються з місяця подання заяви або з місяця, в якому не здійснювались страхові виплати, страхові витрати на медичну та соціальну допомогу робочим органом виконавчої дирекції Фонду, в якому зберігалася справа про страхові виплати (страхові витрати на медичну та соціальну допомогу) на той час, та фінансуються впродовж тридцяти календарних днів з дати прийняття постанови про продовження раніше призначених страхових виплат (страхових витрат на медичну та соціальну допомогу).

Права безробітних

Згідно частини 1 статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» №1706-VII від 20 жовтня 2014 року (далі – Закон №1706-VII) для взятої на облік внутрішньо переміщеної особи реалізація прав на зайнятість, загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття здійснюється відповідно до законодавства України.

Отримання внутрішньо переміщеними особами статусу безробітного

«Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу», затверджено Постановою Кабінету Міністрів України №198 від 20 березня 2013 року (далі – Постанова №198).

Отримати статус безробітного може внутрішньо переміщена особа, яка:

Порядок отримання внутрішньо переміщеними особами статусу безробітного

Згідно з Постановою №198 та відповідно до положень Закону №1706-VII, для реєстрації як безробітних, внутрішньо переміщені особи, які звільнилися з роботи (припинили зайнятість), але не мають документів, що підтверджують факт звільнення (припинення зайнятості), пред’являють до центру зайняості такі документи:

Відповідно до положень ст. 7 Закону №1706-VII внутрішньо переміщена особа, яка звільнилася з роботи (припинила інший вид зайнятості), за відсутності документів, що підтверджують факт звільнення (припинення іншого виду зайнятості), періоди трудової діяльності та страхового стажу, реєструється як безробітна та отримує допомогу по безробіттю, соціальні та інші послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття відповідно до законодавства.

Якщо зареєстрована (взята на облік) внутрішньо переміщена особа має намір отримати статус безробітного, але при цьому не звільнилася з роботи (не припинила інший вид зайнятості) і не має можливості продовжувати роботу (інший вид зайнятості) за попереднім місцем проживання, така особа для набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття може припинити трудові відносини, надавши до центру зайнятості нотаріально посвідчену письмову заяву про припинення працівником трудових відносин з підтвердженням того, що ця заява таким громадянином надіслана роботодавцю рекомендованим листом (з описом вкладеної до нього такої заяви). У разі припинення приймання поштових відправлень на/з території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, визначеними у статті 1 Закону №1706-VII, така заява подається до відповідного районного, міськрайонного, міського, районного у місті центру зайнятості за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи.

Взята на облік внутрішньо переміщена особа, яка не має документів, необхідних для надання статусу безробітного, отримує статус безробітного без вимог, що застосовуються за звичайної процедури. До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж допомога по безробіттю таким особам призначається у мінімальному розмірі, встановленому законодавством на випадок безробіття.

Постановою №198 для внутрішньо переміщених осіб під час реєстрації як безробітного також передбачено інші виключення із загального порядку отримання статусу безробітного, а саме:

.

Реєстрація безробітних, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, проводиться центром зайнятості незалежно від місця проживання внутрішньо переміщеної особи.

За загальним правилом рішення про надання статусу безробітного чи відмову у наданні такого статусу приймається центром зайнятості не пізніше ніж протягом семи календарних днів з дня подання особою заяви про надання статусу безробітного.

З першого дня реєстрації у центрі зайнятості статус безробітного надається окремим категоріям громадян у разі відсутності підходящої роботи, підбір якої здійснюється відповідно до Закону України «Про зайнятість населення». До таких категорій відносяться:

Тривалість виплати та розмір допомоги по безробіттю

Допомога по безробіттю виплачується з 8 дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в державній службі зайнятості. Виплата допомоги по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, починається з 91-го календарного дня.

Згідно частини 4 статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» №1533-III від 02 березня 2000 року (далі – Закон №1533-III) загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років. Для окремих категорій громадян, а саме:

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 180 календарних днів.

Зверніть увагу! Скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є підставою для припинення центром зайнятості реєстрації особи як безробітного. Підстави для скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи передбачені статтею 12 Закону №1706-VII.

Відповідно до частини 1 статті 22 Закону №1533-III право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу мають застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Для таких осіб розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого Кабінетом Міністрів України, залежно від страхового стажу, але не менше ніж мінімальний розмір допомоги по безробіттю, встановлений правлінням Фонду для цієї категорії осіб:

до 2 років – 50 відсотків;
від 2 до 6 років – 55 відсотків;
від 6 до 10 років – 60 відсотків;
понад 10 років – 70 відсотків.

Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:

перші 90 календарних днів – 100 відсотків;
протягом наступних 90 календарних днів – 80 відсотків;
у подальшому – 70 відсотків.

Відповідно до частини 2 статті 22 Закону №1533-III допомога по безробіттю в мінімальному розмірі виплачується визнаним в установленому порядку безробітними застрахованим особам:

Внутрішньо переміщеним особам після надходження документів та відомостей про страховий стаж, заробітну плату (дохід) рішення про призначення допомоги по безробіттю переглядається відповідно до законодавства.

Допомога по безробіттю виплачується не рідше ніж два рази на місяць, а за згодою безробітного – один раз на місяць.

Захист прав прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу внутрішньо переміщених осіб


Забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

Постановою Кабінету Міністрів України №356 від 04 червня 2015 року затверджено «Порядок забезпечення діяльності прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які перемістилися з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції» (далі – Порядок №356), яким визначено:

Гарантії, передбачені Порядком №356, поширюються на прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, які перемістились з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції до іншої адміністративно-територіальної одиниці.

Передбачені гарантії надаються прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу за місцем їх проживання та у разі отримання прийомними батьками, батьками-вихователями довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції (далі – довідка)

Уповноважені органи, які видали довідку, протягом доби інформують відповідну службу у справах дітей за місцем проживання прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу про переміщення з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу.

Далі служба у справах дітей протягом трьох робочих днів відвідує таку сім’ю за місцем їх проживання та передає інформацію про прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу до Мінсоцполітики та служби у справах дітей обласних, Київської міської держадміністрацій.


Порядок прийняття рішення про забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

Згідно Порядку №356 прийняття рішення про забезпечення функціонування прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу пеередбачаєнаступні етапи:
Прийомними батьками або батьками-вихователями подається заява про забезпечення функціонування прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу до служби у справах дітей за місцем проживання сім’ї.

Разом із заявою подаються наступні документи:

Зверніть увагу! Відсутність деяких документів не є підставою для відмови у прийнятті рішення про забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Так, у разі відсутності у прийомних батьків, батьків-вихователів рішення про створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, влаштування дітей до прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу чи копії такого рішення відповідна служба у справах дітей отримує необхідну інформацію від Міністерства соціальної політики України.

На підставі поданої батьками-вихователями або прийомними батьками заяви служба у справах дітей вносить відповідне подання про забезпечення функціонування прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу до районної, районної у м. Києві держадміністрацієї або виконавчого комітету міської, районної у місті (у разі утворення) ради (далі – орган, який прийняв рішення).

Рішення про забезпечення функціонування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу приймається протягом 10 робочих днів від дати отримання всіх необхідних документів, поданих заявником та/або наданих Мінсоцполітики у разі відсутності у заявників вищевказаних документів.

На підставі прийнятого рішення про забезпечення функціонування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу прийомні батьки, батьки-вихователі та орган, який прийняв рішення, за місцем проживання чи перебування сім’ї укладають договір про забезпечення функціонування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу (далі - договір) за формою згідно з додатками, затвердженими Порядком №356.

В цих договорах передбачено зобов’язання та відповідальність батьків та органу, що прийняв рішення про забезпечення функціонування прийомної сім’ї, щодо забезпечення прав та інтересів дітей.

Служба у справах дітей за місцем проживання чи перебування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу надсилає службі у справах дітей облдержадміністрації за місцем створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу копію рішення та відповідного договору.

Здійснення контролю за умовами утримання, навчання та виховання дітей-вихованців, прийомних дітей службою у справах дітей за місцем проживання чи перебування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу.

Матеріальне забезпечення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, які перемістилися з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції
Порядком №356 також передбачено, що державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях призначаються або продовжують виплачуватися уповноваженими органами відповідно до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року №81 (далі – Порядок №81).

Порядок №81 визначає механізм призначення і виплати за рахунок коштів державного бюджету:
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі – діти), грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», а також механізм здійснення видатків на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за батьків-вихователів і прийомних батьків.

Державна соціальна допомога на дітей (далі – соціальна допомога) призначається в грошовій формі батькам-вихователям на кожну дитину-вихованця і прийомним батькам на кожну прийомну дитину.

Грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях призначається кожному з батьків-вихователів і одному з прийомних батьків.

Призначення і виплата соціальної допомоги та грошового забезпечення здійснюються в наступні етапи:

Подання батьками-вихователями або прийомними батьками до служби у справах дітей відповідної заяви з дорученням наступних документів:

Якщо особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів навчається за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, також подаються довідки про розмір стипендії та про те, що вона не перебуває на повному державному утриманні

Подання службою у справах дітей заяви та доданих до неї документів до управління праці і соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, структурним підрозділом з питань праці і соціального захисту населення виконавчого органу міської, районної у місті ради(далі – уповноважений орган)

Прийняття уповноваженим органом рішення про призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення за заявою батьків-вихователів або одного з прийомних батьків.

Призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення здійснюється з моменту влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім’ю включно до дня досягнення дитиною 18-річного віку, а у разі навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах – до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.

Особі, якій виповнилося 18 років, за умови здобуття нею загальної середньої освіти та вступу на навчання за денною формою у вищий навчальний заклад I-IV рівня акредитації або професійно-технічний навчальний заклад соціальна допомога призначається на період вступної кампанії на підставі клопотання служби у справах дітей за наявності розписки про прийняття документів для вступу до відповідного навчального закладу.

У разі проживання у період навчання дитини-вихованця або прийомної дитини окремо від сім’ї в іншій місцевості соціальна допомога призначається на загальних підставах за умови подання довідки з місця навчання про те, що дитина не перебуває на повному державному утриманні.

Згідно Порядку №356 у разі відсутності документів, необхідних для призначення або продовження виплати державної соціальної допомоги та грошового забезпечення, уповноважений орган отримує необхідну інформацію від «Інформаційно-обчислювального центру Міністерства соціальної політики», який направляє необхідну інформацію до уповноваженого органу за місцем проживання чи перебування отримувача та одночасно інформує уповноважений орган за місцем реєстрації отримувача про продовження таких виплат.

Виплати державної соціальної допомоги та грошового забезпечення прийомним батькам і батькам-вихователям продовжуються за їх місцем проживання чи перебування з дати прийняття рішення про забезпечення функціонування прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу без довідки-атестата за місцем реєстрації. Після надходження довідки-атестата обсяг виплат коригується та поновлюється з часу їх припинення.


Розміри соціальної допомоги та грошового забезпечення

Розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку. Для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах, за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення відповідних навчальних закладів розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для працездатної особи.

У разі коли дитині виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія чи державна допомога, розмір соціальної допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром зазначених виплат за попередній повний місяць на момент влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім’ю (крім державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам).

У разі зміни розміру пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги батьки-вихователі або прийомні батьки зобов’язані повідомити про це уповноважений орган для проведення відповідного перерахунку розміру раніше призначеної соціальної допомоги.

У разі передачі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку чи піклування або влаштування в дитячий будинок сімейного типу, прийомну сім’ю до розрахунку розміру соціальної допомоги на таку дитину не включається розмір призначеної державної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Розмір грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях становить 35 відсотків двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку на кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину і не залежить від пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги на кожну дитину-вихованця та на кожну прийомну дитину.

Сумарний обсяг грошового забезпечення не повинен перевищувати п’яти прожиткових мінімумів для працездатної особи і розподіляється між батьками-вихователями рівними частинами за їх згодою.

Розмір грошового забезпечення одному з прийомних батьків не повинен перевищувати півтора прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Розмір соціальної допомоги та грошового забезпечення, що виплачується громадянам, які отримали статус особи, що проживає, працює або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 20 відсотків.

У разі встановлення іншого прожиткового мінімуму розмір соціальної допомоги та грошового забезпечення перераховується без додаткового звернення батьків-вихователів і прийомних батьків.


Строки виплати соціальної допомоги та грошового забезпечення

Соціальна допомога та грошове забезпечення виплачуються щомісяця не пізніше 20 числа уповноваженим органом через банківську установу або державне підприємство поштового зв’язку за місцем проживання дитини у дитячому будинку сімейного типу або прийомній сім’ї.

Соціальне супроводження прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу

Соціальне супроводження прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу здійснюється центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання чи перебування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, що передбачає надання комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу.

Служба у справах дітей за місцем проживання чи перебування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу готує звіт про стан утримання, навчання та виховання дитини на основі інформації, що подається працівником центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, який здійснює соціальне супроводження прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, вихователем дошкільного навчального закладу або класним керівником загальноосвітнього навчального закладу, в якому навчається дитина, дільничним лікарем-педіатром, дільничним інспектором місцевого відділу міліції за період їх функціонування за місцем проживання чи перебування, та один раз на рік надсилає його копію службі у справах дітей облдержадміністрації за місцем створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу.

Права внутрішньо переміщених осіб за загальнообов'язковим соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностті

Згідно частини 10 статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» №1706-VII від 20 жовтня 2014 року (далі – Закон №1706-VII) внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованої території мають право на отримання страхових виплат та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Страхові виплати та соціальні послуги внутрішньо переміщним особам за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про особливості реалізації прав деяких категорій осіб на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 01 жовтня 2014р. №531 (далі – Постанова №531) особи, які перебувають (перебували) у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями чи фізичними особами або були добровільно застраховані та переселилися з тимчасово окупованої території, району проведення антитерористичної операції або зони надзвичайної ситуації (далі – застраховані особи), мають право на надання матеріального забезпечення та соціальних послуг відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Такі послуги надаються, а виплати здійснюються робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування, а до завершення заходів, пов’язаних з утворенням зазначеного Фонду та його робочих органів, - робочими органами Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Дія Постанови №531 поширюється на застрахованих осіб, які перебувають (перебували) у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями чи фізичними особами, що зареєстровані на тимчасово окупованій території, в районі проведення антитерористичної операції або в зоні надзвичайної ситуації, але місце проживання яких розташоване на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

Види страхових виплат та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Згідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 року №1105-XIV (далі – Закон №1105-XIV) за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності надаються такі види матеріального забезпечення та соціальних послуг:
1) допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);
2) допомога по вагітності та пологах;
3) допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);
4) оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.

Допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною)

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з таких страхових випадків:

Допомога по вагітності та пологах

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Допомога по вагітності та пологах застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей – 70) календарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 – до пологів та 90 – після пологів);

Допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві)

Допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні:
1) дружини (чоловіка);
2) дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років (братів, сестер та онуків - за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів з денною формою навчання – до 23 років;
3) батька, матері;
4) діда та баби за прямою лінією спорідненості.

Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).

Допомога надається застрахованій особі, члену її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.

Оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.

Згідно Закону №1105-XIV для забезпечення відновлення здоров’я застрахована особа має право на лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм за рахунок коштів Фонду.

Після перенесених захворювань і травм застрахована особа направляється на лікування в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу безпосередньо із стаціонару лікувального закладу. Такій застрахованій особі допомога по тимчасовій непрацездатності надається за весь час перебування у санаторно-курортному закладі (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і у зворотному напрямку) у розмірах, встановлених Законом №1105-XIV.

За рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності здійснюється забезпечення путівками на відновлювальне лікування лише тих осіб, які відповідно до законодавства являються застрахованими (працюючими), за наявності медичних показань.

Відповідно до «Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності», затвердженого постановою правління Фонду №12 від 25.02.2009 року, путівки до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів видаються лікувально-профілактичним закладом застрахованій особі, дитині або двом дітям у супроводі одного із застрахованих батьків або застрахованої особи, яка їх замінює (опікунові, піклувальнику) безкоштовно, згідно з висновком відбіркової комісії лікувального закладу, у якому вона перебуває на стаціонарному лікуванні, за наявності довідки страхувальника, яка заповнюється за основним місцем роботи (незалежно від місця його реєстрації на території України) та дійсна протягом 1 місяця. До путівки додається виписка з медичної карти стаціонарного хворого з висновком відбіркової комісії та рекомендаціями щодо подальшого лікування його в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу. Термін реабілітаційного лікування – 24 дні. Путівка видається одній і тій же застрахованій особі лише один раз на рік.

Умови та порядок надання матеріальної допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності внутрішньо переміщеним особам

Постановою Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності №37 від 26 грудня 2014 року затверджено «Порядок надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції» (далі – Порядок).

Порядком передбачено наступні умови надання матеріального забезпечення по тимчасовій непрацездатності:

1) допомога по тимчасовій непрацездатності надається в разі настання страхового випадку до моменту переміщення застрахованої особи;
2) допомога по вагітності та пологах надається в разі настання страхового випадку до моменту переміщення застрахованої особи, а також в разі настання страхового випадку протягом 30 тижнів з дати переміщення застрахованої особи;
3) допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві) згідно з Порядком надається в разі настання страхового випадку до моменту переміщення отримувача допомоги.
Датою переміщення застрахованої особи вважається дата, зазначена у довідці про взяття її на облік як особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, виданій в порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції» (довідка про взяття на облік) та Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Для отримання матеріального забезпечення переселені застраховані особи звертаються особисто або через законного представника до районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду за місцем проживання (перебування) (далі – робочий орган Фонду) із відповідною заявою. Заява повинна містити реквізити банківської установи та номер поточного рахунку застрахованої особи для зарахування матеріального забезпечення. Під час звернення застраховані особи пред’являють паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, та довідку про взяття на облік, а також надають документи, згідно переліку, якй наводиться нижче. Заява може бути подана законним представником застрахованої особи, в цьому разі необхідно додатково пред’явити документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника.

Згідно Порядку, для отримання матеріального забезпечення по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах переселена застрахована особа подає до робочого органу Фонду такі документи:

Для отримання допомоги на поховання одержувач допомоги (або застрахована особа у разі смерті члена її сім’ї) подає до робочого органу Фонду такі документи:

Зверніть увагу! У разі відсутності у застрахованої особи:
а) трудової книжки або належним чином завіреної її копії або документів, що підтверджують періоди трудової діяльності та страхового стажу, договору про добровільну участь та квитанцій про сплату єдиного внеску (для добровільно застрахованих осіб) матеріальне забезпечення зазначеним особам надається на підставі відомостей з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
б) довідки про нараховану заробітну плату за відповідний розрахунковий період (помісячно) із зазначенням видів виплат та кількості відпрацьованих днів (годин),
робочий орган Фонду здійснює розрахунок середньої заробітної плати та суми допомоги:
по тимчасовій непрацездатності – виходячи із розміру мінімальної заробітної плати, встановленої у місяці настання страхового випадку, в календарних днях;
по вагітності та пологах – на підставі відомостей Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, у разі відсутності цих даних у зазначеному реєстрі – виходячи із розміру мінімальної заробітної плати, встановленої у місяці настання страхового випадку.

У разі відсутності у застрахованої особи можливості підтвердити свій страховий стаж, а також у разі відсутності відповідних даних у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування робочий орган Фонду здійснює розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності незалежно від страхового стажу в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу).

Заява про встановлення факту народження дитини (зразок)

Галицький районний суд м. Львова

Заявник: Іваненко Марія Іванівна,
яка прож.: м. Львів, вул. А.Колесси, буд. 43, кв. 117, 79000;
моб. тел. (094) 332-23-45

Заінтересовані особи: Галицький відділ
державної реєстрації актів цивільного стану
Львівського територіального управління юстиції,
який знах.: м. Львів, вул. Грушевського, 16,79005;

тел. (032) 260-23-88
e-mail: vcs_gl@lv.lv.drsu.gov.ua

ЗАЯВА


про встановлення фактів, що має юридичне значення

01.10.2014 року, після виїзду з місця постійного проживання, що знаходиться у районі проведення антитерористичної організації на тимчасово окупованій території (м. Горлівка Донецької області), у м. Керч Автономна Республіка Крим у мене з чоловіком, з яким я перебуваю у зареєстрованому шлюбі (з 10.06.1999 р. про що в книзі реєстрації актів про одруження Горлівського міського відділу реєстрації актів громадянського стану Донецької області зроблено актовий запис № 901 від 10.06.1999 р., що підтверджується свідоцтво про одруження І-НО № 110196, копія паспорта Іванова Івана Івановича (серія ВА № 937499), копія паспорта Іваненко Марії Іванівни (серія ВС № 430977) - додатки № 3, 4, 5) народилася донька – Іваненко Галина Іванівна. Про факт народження «Керчинським міським відділом запису актів цивільного стану Департаменту запису актів цивільного стану Міністерства юстиції Республіки Крим» було видано 21.07.2013 р. «свідоцтво про народження» І-АЯ № 759466 (додаток № 6).

08.07.2015 р. я разом з доньками – Іваненко Юлією Іванівною 07.04.2000 р.н. та Іваненко Галиною Іванівною 21.07.2013 р.н. перемістилася з тимчасово окупованої території, що засвідчується довідкою від 18.08.2015 р. № 1303100401 про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції виданої Галицьким відділом соціального захисту Управління соціального захисту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (додаток № 7).

З 27.04.2014 р. та на сьогодні Автономна Республіка Крим є тимчасово окупованою територією згідно з п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», а відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 9 цього ж Закону будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом. Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків.

Таким чином, видане незаконними органами, що функціонують на території АРК, свідоцтво не засвідчує у встановленому порядку факту народження дитини (прізвища, ім’я по батькові, дати народження, місця народження), родинних зв’язків між дитиною та батьками. Це створює перешкоди у реалізації батьківських прав і у подальшому реалізації правового статус громадянина України новонародженою дитиною (отримання відповідних соціальних послуг, виплат).

Проведення повторної реєстрації факту народження, у відповідності з українським законодавством органами реєстрації цивільного стану є неможливим, оскільки відповідно до п. 2 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України 18 жовтня 2000 р. № 52/5, підставами для проведення державної реєстрації народження дитини є, зокрема, медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о), форма якого затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.08.2006 р. № 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1150/13024, що видається закладами охорони здоров’я незалежно від підпорядкування та форми власності, де приймаються пологи. Однак, медичні документи були вилучені незаконними органами влади на території АРК.

При відсутності підстав для державної реєстрації народження, визначених у цьому пункті, державна реєстрація народження проводиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження даною жінкою (п. 2 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні).

Ст. 52 Конституції України гарантує, що діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.

Згідно з ч. 1 ст. 122 Сімейного кодексу України дитина, яка зачата і (або) народжена у шлюбі, походить від подружжя. Походження дитини від подружжя визначається на підставі Свідоцтва про шлюб та документа закладу охорони здоров’я про народження дружиною дитини. Згідно з п. 14 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні якщо дитина народилась у подружжя, дружина записується матір’ю, а чоловік – батьком дитини за заявою будь-кого з них.

Згідно зі ст. 144 СК України батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану. Реєстрація народження дитини провадиться органом державної реєстрації актів цивільного стану з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові. Реєстрація народження дитини засвідчується свідоцтвом про народження, зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України.

З огляду на що і звертаємося з цією заявою в порядку окремого провадження про встановлення юридичних фактів народження та родинних відносин з донькою (п.п. 1, 7 ч. 1 ст. 256 ЦПК України) та клопочемо про оперативний розгляд справи.

Згідно з ч. 1 ст. 18 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», громадянам України гарантується дотримання у повному обсязі їхніх прав і свобод, передбачених Конституцією України, у тому числі соціальних, трудових, виборчих прав та права на освіту, після залишення ними тимчасово окупованої території.

Ст. 2 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 р. визначає, що Україна вживає всіх можливих заходів, передбачених Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, щодо запобігання виникненню передумов вимушеного внутрішнього переміщення осіб, захисту та дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, повернення таких осіб до їх покинутого місця проживання в Україні та їх реінтеграції. Ч. 1 ст. 9 вказаного Закону серед прав внутрішньо переміщених осіб визначає отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування; проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за місцем перебування; інші права, визначені Конституцією та законами України.

Зважаючи на вищевикладене, та, керуючись ст. 52 Конституції України, ст.ст. 122, 144 СК України, ст.ст. 3, 9, 18 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 р., ст.ст. 2, 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 р., ст.ст. 233-235, 256, 258 ЦПК України, -


п р о ш у:

1) Встановити факт народження дитини – Іваненко Галина Іванівна, дата народження – 21.07.2013 року, місце народження - м. Керч Автономна Республіка Крим. Мати – Іваненко Марія Іванівна, дата народження – 23.07.1973 р., громадянка України, місце проживання: м. Львів, вул. А.Колесси буд. 43, кв. 117. Батько – Іваненко Іван Іванович, на підставі свідоцтва про одруження І-НО № 110196, актовий запис № 901 від 10.06.1999 року, дата народження 11.22.1971 р., громадянин України, місце проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. С. Бандери 33/213.
2) Оперативно призначити та розглянути вказану заяву.

Додатки:

1) Копія заяви;
2) Квитанція про сплату судового збору;
3) Копії паспорта Іваненко Марії Іванівни;
4) Копії паспорта Іваненка Івана Івановича;
5) Копії свідоцтва про одруження І-НО № 110196 від 10.06.1999 р.;
6) Копії «свідоцтва про народження» І-АЯ № 759466, виданого «Керчинським міським відділом запису актів цивільного стану Департаменту запису актів цивільного стану Міністерства юстиції Республіки Крим» 21.07.2013 р.;
7) Копії довідки від 18.08.2015 р. № 1303100401 про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції виданої Галицьким відділом соціального захисту Управління соціального захисту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

«___» _________ 2015 р.

_____________________

P.S. Документ не містить конфіденційної інформації. Можливі співпадіння випадкові.

Зразок заяви щодо надання інформації про проведення АТО на певній території України

Штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України

01010, м. Київ, вул. Московська, 5/2

Іваненко Іван Іванович

місце реєстрації: Луганська область,
м. Щастя, вул. 50 років перемоги,33/12

місце фактичного проживання: м. Львів,
вул. Івана Мазепи, 16/117

Заява щодо надання інформації про проведення АТО
на певній території України

Прошу надати мені довідку про проведення антитерористичної операції на території м. Щастя Луганської області.

Довідка необхідна для оформлення дубліката трудової книжки за новим місцем роботи в м. Львові на підставі п. 5.6 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці України, Мін'юсту України, Мінсоцзахисту населення України від 29.07.1993 р. № 58.

Довідку прошу надати відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР та надіслати її за місцем мого фактичного проживання.

10.02.2015р.

Іваненко І.І.

Права та обов'язки внутрішньо переміщених осіб

Права внутрішньо переміщених осіб

Відповідно до статті 9 Закону України від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», внутрішньо переміщена особа має право на:
- безпечні умови життя і здоров’я;
- достовірну інформацію про наявність загрози для життя та здоров’я на території її покинутого місця проживання, а також місця її тимчасового поселення, стану інфраструктури, довкілля, забезпечення її прав і свобод;
- створення належних умов для її постійного чи тимчасового проживання;
- забезпечення органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права можливості безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) протягом шести місяців з моменту взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; для багатодітних сімей, інвалідів, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено;
- сприяння у переміщенні її рухомого майна;
- сприяння у поверненні на попереднє постійне місце проживання;
- забезпечення лікарськими засобами у випадках та порядку, визначених законодавством;
- надання необхідної медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров’я;
- влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;
- отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування;
- проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за місцем перебування;
- безкоштовний проїзд для повернення до свого покинутого постійного місця проживання у всіх видах громадського транспорту у разі зникнення обставин, що спричинили таке переміщення;
- отримання гуманітарної та благодійної допомоги;
- інші права, визначені Конституцією та законами України.
Відповідно до статті 8 Закону України від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», внутрішньо переміщена особа реалізує своє право голосу на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах та референдумах шляхом зміни місця голосування без зміни виборчої адреси згідно з частиною третьою статті 7 Закону України «Про Державний реєстр виборців».

Обов'язки внутрішньо переміщених осіб

Відповідно до статті 9 Закону України від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», внутрішньо переміщена особа зобов'язана:
- дотримуватися Конституції та законів України, інших актів законодавства;
- повідомляти про фактичне місце проживання внутрішньо переміщеної особи найближчий територіальний підрозділ центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), протягом 10 днів;
- повідомляти про зміну фактичного місця проживання або про повернення до покинутого місця проживання протягом 10 днів;
- у разі виявлення подання внутрішньо переміщеною особою завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки про взяття на облік відшкодувати фактичні витрати, понесені за рахунок державного та місцевих бюджетів у результаті реалізації прав, передбачених цим Законом;
- один раз на шість місяців з’являтися до відповідного структурного підрозділу уповноваженого органу міграційної політики.

Зразок заяви про призначення щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання

Управлінню соціального захисту
населення виконавчого комітету Станіславівської
міської ради Прикарпатської області

Іванова Івана Івановича
місце реєстрації: м. Донецьк, вул. Червоних
гайдамаків, 172, кв. 5
фактичне місце проживання: м. Станіславів,
вул. Січових Стрільців, 32, кв. 14


ЗАЯВАпро призначення щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання

Відповідно до Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою КМУ від 01 жовтня 2014 р. № 505, прошу призначити щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання моїй сім'ї у складі 4 (чотирьох) осіб як таким, що переміщені з району проведення антитерористичної операції.

Відомості про членів сім'ї, які претендують на отримання грошової допомоги:
Прізвище, ім'я та по батькові: Іванов Іван Іванович
— число, місяць, рік народження: 07 липня 1970 р.;
— серія, номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий: СА 541908, виданий Ворошиловським РВ Донецького МУ ГУ МВС України в Донецькій області 20.09.1996 р.;
— реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2701234971;
— зареєстроване місце проживання (перебування): м. Донецьк, вул. Червоних гайдамаків, 172, кв. 5
— фактичне місце проживання (перебування): м. Станіславів, вул. Січових Стрільців, 32, кв. 14;
— реквізити рахунку вповноваженого представника сім'ї в уповноваженому банку, на який перераховуватиметься грошова допомога: р/р 26004576133298 у Станіславівській філії ПрАТ "Комерційний банк "Пуляресінвестбанк"", МФО 339078;
— житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції, — у володінні відсутнє;
— транспортний засіб (механізм), що підлягає державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції, у володінні — легковий автомобіль "Єдиноріг-112", дер жавний номер КН 9614 СС, строк експлуатації з дати випуску — 4 роки;
— на депозитному банківському рахунку кошти в розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, — відсутні;
— місце роботи та час, із якого там працює: Станіславівська міська станція швидкої допомоги, водій, з 01 вересня 2014 р.
Прізвище, ім'я та по батькові: Іванова Галина Іванівна;
— число, місяць, рік народження: 23 квітня 1971 р.;
— серія, номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий: СА 552138, виданий Ворошиловським РВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області 24.12.1996 р.;
— реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2908341922;
— зареєстроване місце проживання (перебування): м. Донецьк, вул. Червоних гайдамаків, 172, кв. 5;
— фактичне місце проживання (перебування): м. Станіславів, вул. Січових Стрільців, 32, кв. 14;
— житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції, — у володінні відсутнє;
— транспортний засіб (механізм), що підлягає державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції, — у володінні відсутній;
— на депозитному банківському рахунку кошти в розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, — відсутні;
— місце роботи та час, із якого там працює: тимчасово не працює.
Прізвище, ім'я та по батькові: Іванова Марина Іванівна;
— число, місяць, рік народження: 14 травня 1996 р.;
— серія, номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий: МК 184408, виданий Ворошиловським РВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області 14.02.2012 р.;
— реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2801452822;
— зареєстроване місце проживання (перебування): м. Донецьк, вул. Червоних гайдамаків, 172, кв. 5;
— фактичне місце проживання (перебування): м. Станіславів, вул. Січових Стрільців, 32, кв. 14;
— житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції, — у володінні відсутнє;
— транспортний засіб (механізм), що підлягає державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції, — у володінні відсутній;
— на депозитному банківському рахунку кошти в розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, — відсутні;
— місце роботи та час, із якого там працює: не працює, студентка денного відділення геологорозвідувального факультету Станіславівського національного технічного університету нафти, газу і сланцю.

Прізвище, ім'я та по батькові: Іванов Юрій Іванович;
— число, місяць, рік народження: 05 грудня 2001 р.;
— серія, номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий: відсутній (малолітня особа);
— реєстраційний номер облікової картки платника податків: не отримувався (малолітня особа);
— зареєстроване місце проживання (перебування): м. Донецьк, вул. Червоних гайдамаків, 172, кв. 5;
— фактичне місце проживання (перебування): м. Станіславів, вул. Січових Стрільців, 32, кв. 14;
— житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції, — у володінні відсутнє;
— транспортний засіб (механізм), що підлягає державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції, — у володінні відсутній;
— на депозитному банківському рахунку кошти в розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, — відсутні;
— місце роботи та час, із якого там працює: не працює, учень Станіславівської загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів № 12 ім. Олександра Тисовського.

Додатки:
1) копії довідок усіх членів сім'ї про взяття на облік осіб, які переміщуються (на 4 арк.);
2) копія свідоцтва про одруження Іванова І.І. та Іванової Г. І. (на 1 арк.);
3) копії свідоцтв про народження Іванової М. І. та Іванова Ю. І. (на 2 арк.);
4) письмова згода про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім'ї від інших членів сім'ї (на 1 арк.);
5) згода на обробку персональних даних (на 1 арк.).

12 жовтня 2014р.

Іванов І.І.