Ви тут:Про центр

Про центр


«Центр правових та політичних досліджень «СІМ» – недержавна, неприбуткова, неполітична громадська організація.

Зареєстрована 6 грудня 1999 року Львівським обласним управлінням юстиції.

Організація створювалася студентами ЛНУ імені І. Франка.

ЦППД «СІМ» є членом та одним із засновників Української Гельсінської спілки з прав людини (Всеукраїнської асоціації громадських правозахисних організацій, метою якої є сприяння практичному виконанню гуманітарних статей Заключного акту Гельсінської наради з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) 1975 року, інших прийнятих на його розвиток міжнародних правових документів, а також усіх інших зобов’язань України в сфері прав людини та основних свобод), а також регіональним координатором Мандрівного Міжнародного фестивалю документального кіно з прав людини Docudays Ua у Львівській області.

Місія Центру – сприяння посиленню громадянського суспільства, верховенства права , захисту людської гідності та прав людини, здійсненню правової реформи та публічної політики в Україні.

7 принципів діяльності Центру:

1) активність;
2) відкритість та прозорість;
3) корисність для суспільства;
4) відповідальність;
5) самоврядність;
6) політична незаангажованість;
7) солідарність.

Інструменти діяльності Центру: науково-дослідницькі та комунікативні програми; моніторинг, аналіз політики; правозахисна діяльність; інформаційна робота, нестандартний креатив та просвітництво; пряма комунікація, мобільні групи.


Цілі Центру:

  • розвиток української правової думки та культури;
  • забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Україні;
  • сприяння трансформації правової системи України на засадах демократії;
  • сприяння розвитку принципів публічної політики;
  • підтримка здібної молоді;
  • дослідження політичної ситуації в країні та впровадження політики інтеграції у європейські державні та недержавні структури;


Напрямки діяльності:


- Аналітична робота, експертні дослідження у галузі прав людини
- Безкоштовна правова допомога (консультації, складення документів тощо)
- Судовий захист (в т.ч. у Європейському суді з прав людини)
- Участь у дорадчих органах при центральних та місцевих органах влади
- Організація та проведення просвітницьких заходів з підвищення обізнаності про права людини (тренінги, семінари, лекції, право кіноклуби тощо)
- Організація Мандрівного Міжнародного фестивалю документального кіно Docudays UA у Львівській області
- Сприяння здійсненню правовим реформам в Україні
- Програма залучення молоді до громадського життя


Діючі програми:

- Громадська приймальня з надання безкоштовної правової допомоги
- Громадський контроль дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів
- Громадський контроль дотримання прав людини в місцях позбавлення волі
- Моніторинг дотримання права на приватність та підготовна матеріалів для щорічної доповіді правозахисних організацій про стан дотримання прав людини з цього питання
- Організація Мандрівного Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA у Львівській області
- Діяльність просвітніх кіноклубів для молоді

Керівництво Центру: голова правління - Забілий Руслан, директор - Тополевська Лідія.

Партнери Центру «СІМ»:
 Українська Гельсінська спілка з прав людини
 БО "Твоє право"
 РБФ "Право і демократія"
 Громадська Рада при ГУМВСУ у Львівській області з питань забезпечення прав людини.
 Громадська рада при Державній пенітенціарній службі України у Львівській області
 Національний музей-меморіал "Тюрма на Лонцького"
 Центр досліджень визвольного руху.
та ін.


Статут організації UKR.

___________

ABOUT SIM LEGAL AND POLITICAL RESEARCH CENTRE

SIM Legal and Political Research Center- is a non-profit, non-political public organization.

It was registered on 6 December 1999 by the Lviv Regional Department of Justice.

The Organization was established by students of Franko Lviv National University.

SIM CENTRE is a member and one of founder of the Ukrainian Helsinki Human Rights Union (Association of human rights protective organizations, the aim of which is to facilitate practical execution of articles concerning humanitarian provisions set in Concluding Act of Helsinki Conference dealing with security and collaboration in Europe in the year 1975, other international legal documents adopted to its development and also all the other obligations of Ukraine in the sphere of human rights and fundamental freedoms), and it is also the regional coordinator of the Travelling Human Rights Documentary Film Festival Docudays UA in Lviv region.

The mission of the Centre is to facilitate strengthening of Civil Society, Rule of Law, protection of Human Dignity and Human Rights, fulfillment of Legal Reform and Public Policy in Ukraine.


7 principles of work of The SIM Centre

:
1) activity
2) openness and transparency
3) usefulness to society
4) responsibility
5) self management
6) political unbiasedness
7) solidarity

Activity instruments of The SIM Centre: scientific research and communication programs; monitoring, analysis of policy; human rights protective activity; informational work, non-standard creativity and enlightenment; direct communication, mobile groups.

Aims of the SIM Centre
-to develop Ukrainian Legal Doctrine and Legal Culture;
-to ensure rights and liberties of humans and citizens;
-to facilitate transformation of Legal System of Ukraine on democracy basis;
-to facilitate development of public policy principles;
-to support capable youth;
-to examine political situation in Ukraine and to introduce the policy of integration into the European structures.


Actual priorities of the Centre activity


- Analytical work, expert studies on human rights
- Free legal assistance (consultations, drafting documents etc.)
- Judicial protection (including the European Court of Human Rights)
- Participation in advisory bodies at central and local government
- Construction of the educational activities to raise awareness of human rights (workshops, seminars, lectures, rights film clubs etc.)
- Organization of the Travelling International Documentary Film Festival Docudays UA in Lviv region
- Promotion of legal reforms in Ukraine
- A program of involving young people into public life


Centre Active programs


- Public reception centre providing a free legal aid
- Public monitoring of human rights in law enforcement
- Public monitoring of human rights in places of detention
- Monitoring the right to privacy and preparatory materials for the annual report of human rights organizations on the human rights situation on this issue
- Organization of the Travelling International Documentary Film Festival on Human Rights Docudays UA in Lviv region
- Youth educational Film Clubs Activity

Centre Management: the Board Chairman - Ruslan Zabily, Director - Lydia Topolevska.

SIM Center Partners:
 Ukrainian Helsinki Human Rights Union
 Charity Organization "Your Right"
 Regional Public Fund "Law and Democracy"
 Public Council at the Main Department of the Ministry of Internal Affairs in Lviv region on question of human rights enforcement
 Public Council of the State Penitentiary Service of Ukraine in Lviv region
 National Museum-memorial "Tiurma na Lontskoho" (“Prison at Lontskyi”)
 Liberation movement Research Centre
and others

CHARTER

centre7.org.ua