Ви тут:Охорона пам'яток / Документи щодо пам'яткоохоронної діяльності / Підзаконні нормативні акти (локальні) / Рішення Львівської міської ради «Про затвердження Положення про порядок врегулювання питань самочинного будівництва у м.Львові» від 06.05.2005 р.

Рішення Львівської міської ради «Про затвердження Положення про порядок врегулювання питань самочинного будівництва у м.Львові» від 06.05.2005 р.


Опубліковано21.05.2008

Номер: 
№ 406
Статус: 
чинний
Видавець/автор: 
Львівська міська рада

Рішення № 406
від 06.05.2005

Про затвердження Положення про порядок врегулювання питань самочинного будівництва у м.Львові

Керуючись п.1 б) 3) ст.31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.ст. 24, 29, 31 Закону України "Про планування і забудову територій", Законами України "Про охорону культурної спадщини", "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування", ст.ст. 275, 298 Кримінального кодексу України, ст.ст. 50, 51, 331, 375, 376, 377, 383, 417 Цивільного кодексу України, кодексом України про адміністративні правопорушення, Положенням про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженим наказом Держбуду України від 05.12.2000р. № 273, рішенням виконавчого комітету від 09.07.р. № 174 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", з метою вдосконалення порядку врегулювання питань самочинного будівництва у м.Львові, посилення контролю за самочинним будівництвом та відповідальності фізичних осіб, юридичних осіб, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності щодо ведення будівництва, дотримання правил користування будинками і спорудами, пам'ятками архітектури, житловими і нежитловими приміщеннями, прибудинковими територіями, зонами охорони пам'яток, розглянувши протест прокурора м.Львова від 13.04.2005р. № 316-вих, виконавчий комітет вирішив:

1. Протест прокурора м.Львова від 13.04.2005р. № 316-вих “На п.10 та п.п.16.1 п.16 Положення про порядок врегулювання питань з самовільного будівництва у м.Львові, затвердженого рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради від16.04.2004 року № 364“, задоволити та затвердити Положення про порядок врегулювання питань самочинного будівництва у м.Львові (додаток 1).

2. Районним адміністраціям, управлінню житлово-комунального господарства, управлінню охорони історичного середовища, управлінню архітектури і містобудування та іншим структурним підрозділам міської ради у посадових інструкціях передбачити персональну відповідальність за дотримання встановленого цим Положенням порядку врегулювання питань самочинного будівництва.

Термін: до 01.06.2005р.

Відповідальні: голови районних адміністрацій, начальник управління житлово-комунального господарства, начальник управління охорони історичного середовища, начальник управлінняархітектури і містобудування.

3.Заслуховувати один раз у квартал на засіданнях виконкому почергово одну з районних адміністрацій про хід виконання цього рішення.

Відповідальний: завідувач організаційного відділу.

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 16.04.2004р. № 364 “Про затвердження Положення про порядок врегулювання питань з самовільного будівництва у м.Львові“.

5.При внесенні коштів замовником (забудовником) до міського бюджету на розвиток соціальної інфраструктури згідно з пунктом 16.1 додатку до цього рішення, з пунктом 2.2.3 договору про погодження самочинного будівництва, закінченого на час складання договору, цей замовник (забудовник) звільняється від сплати внесків у розвиток соціальної інфраструктури, передбачених рішенням виконкому від 04.04.2003 р. № 236.

6. Це рішення вступає в силу з дня опублікування у засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови.

Міський голова Л.Буняк

Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від _____________ №____
Положення
про порядок врегулювання питань самочинного
будівництва у м. Львові

1. Загальні положення

1.1. Дане Положення регулює порядок розгляду питань з самочинного (самовільного) будівництва у м.Львові (крім цілісних майнових комплексів), що стосуються фізичних осіб, юридичних осіб і фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності уповноваженими на це структурними підрозділами міської ради і визначає механізм виконання прийнятих рішень.

Порядок розгляду питань з накладення штрафних санкцій у м.Львові, що стосуються юридичних осіб і фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності регулюються Законами України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування", "Про охорону культурної спадщини", а також Положенням "Про порядок накладання штрафів за правопорушення у сфері містобудування", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1995р. № 244 та іншими підзаконними актами.

1.2. Житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без належного дозволу чи належно затвердженого проекту, або з істотним порушенням будівельних норм і правил.

Для усунення самочинно здійсненого (здійснюваного) нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, влаштування, встановлення, будівництво малих архітектурних форм, елементів благоустрою (далі - будівництво) фізична особа, юридична особа, фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності повинна звернутися у виконавчий орган міської ради з заявою та подати необхідні документи у встановленому цим Положенням порядку для одержання дозволу. Перелік документів та матеріалів визначається відповідним виконавчим органом міської ради залежно від здійсненого виду будівництва згідно з п.12 цього Положення.

1.3. Основні терміни, що вживаються у цьому Положенні:

1.3.1. Об'єкт — окремий будинок, споруда з інженерним обладнанням, інженерні мережі та комунікації, а також їх комплекси з визначеними будівельними, функціональними та виробничими показниками та призначенням, на будівництво (розширення, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт або консервацію) якого складається окремий проект (самостійний об'єктний кошторис) і надається дозвіл на виконання будівельних робіт.

1.3.2. Будова — сукупність будинків та споруд (об'єктів) різного призначення, будівництво, розширення або реконструкція яких здійснюється, як правило, за єдиною проектно-кошторисною документацією у обсязі, який визначений зведеним кошторисом або зведенням витрат.

1.3.3. Споруда — об'ємна, площинна або лінійна наземна, надземна чи підземна будівельна система, яка складається з несучих та, в окремих випадках, з огороджувальних конструкцій і призначена до виконання виробничих процесів різних видів, зберігання матеріалів, виробів, устаткування, для тимчасового перебування людей, пересування людей та вантажів і т.п.

1.3.4. Цілісний майновий комплекс - об'єкт, сукупність активів якого забезпечує провадження окремої господарської діяльності на постійній і регулярній основі. Цілісними майновими комплексами можуть бути структурні підрозділи підприємств (цехи, виробництва, дільниці тощо), які виділяються у встановленому порядку в самостійні об'єкти з подальшим складанням розподільного балансу і можуть бути зареєстровані як самостійні підприємства.

1.3.5. Нове будівництво — будівництво на нових майданчиках основних або допоміжних будівель та споруд (або їх комплексів) із заданими техніко-економічними показниками та призначенням, які споруджуються за єдиним проектом у першу та наступні черги на визначених для цього об'єктах.

1.3.6. Розширення — будівництво на існуючих майданчиках додаткових до існуючих приміщень, будівель, споруд, що будуються у межах єдиного комплексу за окремими проектами, яке веде до збільшення будівельних габаритів об'єкта та (або) поліпшення його техніко-економічних показників.

1.3.7. Реконструкція — перебудова існуючих об'єктів виробничого та цивільного призначення, пов'язана з удосконаленням виробництва, підвищенням його техніко-економічного рівня та якості продукції, яка виробляється, поліпшенням умов експлуатації та проживання, якості послуг, зміною основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність, функціональне призначення, геометричні розміри).

1.3.8. Капітальний ремонт — комплекс будівельних робіт, пов'язаних з відновленням або покращанням експлуатаційних показників, з заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об'єкта та його техніко-економічних показників.

1.3.9. Реставрація — повне чи часткове відновлення пошкоджених або втрачених будівельних та художніх характеристик об'єкта у первісному або відтвореному вигляді на пам'ятках архітектури. Складовою частиною реставрації може бути консервація або капітальний ремонт.

1.3.10. Консервація — комплекс будівельних робіт, призначених для зберігання об'єкта, на якому припинено або не ведеться будівництво на визначений час, які включають тимчасові та постійно діючі захисні або конструктивні заходи, що запобігають його руйнуванню.

1.3.11. Пам'ятка — об'єкт культурної спадщини національного або місцевого значення, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

1.3.12. Реставрація пам'ятки — сукупність науково обгрунтованих заходів щодо укріплення (консервація) фізичного стану, розкриття найхарактерніших ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів об'єктів культурної спадщини із забезпеченням збереження їхньої автентичності.

1.3.13. Консервація пам'ятки — сукупність науково обгрунтованих заходів, які дозволяють захистити об'єкт культурної спадщини від подальшого руйнування і забезпечують збереження їхньої автентичності з мінімальним втручанням у їхній вигляд.

1.3.14. Зона охорони пам'ятки — встановлена навколо пам’ятки охоронна зона, зона регулювання забудови, зона охоронюваного ландшафту, зона охорони археологічного культурного шару, у межах якої діє спеціальний режим.

1.3.15. Малі архітектурні форми — навіси, в т.ч. на зупинках громадського транспорту, альтанки, декоративні скульптури і композиції, об'ємно-просторові елементи міського дизайну, конструкції зовнішньої реклами, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, тимчасові переносні огорожі, а також криті, закриті стоянки для зберігання автомобілів, сараї, інші господарські споруди без влаштування фундаментів.

1.3.16. Малі архітектурні форми для здійснення підприємницької діяльності — невелика споруда, яка виконується з збірно-розбірних полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без влаштування фундаментів, може бути демонтована підйомними засобами по частинах і цілим об'єктом;

- пересувна мала архітектурна форма - споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей - торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, ятка, ємність, торговельний автомат, автомагазини, авторозвозки, мото,-велоколяски, відкритий літній майданчик щоденного демонтажу;

- стаціонарна мала архітектурна форма - одноповерхова споруда для

здійснення підприємницької діяльності, яка має приміщення для тимчасового перебування людей площею до 30,0 кв.м - кіоск, одноповерховий павільйон, відкритий літній майданчик без необхідності щоденного демонтажу тощо.

1.3.17. Елементи благоустрою — замощені площинні споруди - тротуари, алеї, проїзні частини вулиць, автостоянок, лави, урни, газони, квітники, фонтани, декоративні басейни.

1.3.18. Забудовник — фізична або юридична особа, яка освоює капітальні вкладення на будівництво та веде його господарським способом.

1.3.19. Замовник — фізична або юридична особа, яка видає замовлення на будівництво, укладає договір підряду (контракт), контролює хід його виконання, приймає завершені роботи, здійснює розрахунки за них

1.3.20. Інвестор — фізична, або юридична особа, місцевий орган виконавчої влади, виконавчий орган рад, фонди підтримки індивідуального та молодіжного житлового будівництва, які вкладають кошти, матеріальні та інші ресурси в об'єкти будівництва, забезпечують їх виконання.1.3.21. Уповноважений орган - житлово-експлуатаційна організація відділу житлового господарства при районній адміністрації, житлово-експлуатаційна та експлуатуюча організація (установа) іншого відомства, об'єднання співвласників, житлово-будівельний кооператив, власник (користувач) земельної ділянки, власник будинку (будинків) і споруди (споруд), майна.

1.4. Ознаки і класифікація самочинного будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, переобладнання, порушення правил експлуатації житлового фонду, охорони і використання пам'яток культурної спадщини, влаштування малих архітектурних форм.

1.4.1. Влаштування будь-якої огорожі (окрім тимчасової переносної або декоративної) на земельній ділянці, яка не знаходиться у користуванні на умовах оренди, або не належить на правах приватної власності фізичній або юридичній особі, проведення будівництва або наявність на ній будівельних матеріалів - ст.531 КпАП України.

1.4.2. Ремонт, капітальний ремонт, розширення (надбудова), реконструкція, реставрація, переобладнання приміщень та будинків, віднесених у встановленому порядку до пам'яток архітектури, нове будівництво, розширення (прибудова) об'єктів, а також виконання робіт, обумовлених у п.п. 1.4.1 і 1.4.6, у зоні охорони пам'ятки без дозволу виконавчого органу міської ради, або без належно затвердженої проектної документації, або без дозволу управління охорони історичного середовища, або з істотним відхиленням від проекту, або без охоронного договору на пам'ятку культурної спадщини, або порушення правил охорони і використання пам'яток культурної спадщини - ст.92 КпАП України.

1.4.3. Нове будівництво, розширення будинків або споруд без дозволу виконавчого органу міської ради, без належно затвердженої проектної документації, без дозволу інспекції держархбудконтролю на виконання будівельних робіт - ст.97 КпАП України.

1.4.4. Виконання будівельних робіт з нового будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту без дозволу інспекції Держархбудконтролю, чи затвердженого проекту або з відхиленням від нього – ст. 96 КпАП України.

1.4.5. Перепланування (реконструкція, капітальний ремонт, реставрація) та переобладнання жилих будинків, жилих приміщень за рахунок ліквідації або влаштування таких архітектурно-конструктивних елементів, як перегородки, вікна, двері, встановлення (будівництво) тамбурів, сіней, балконів, лоджій, веранд і ін. без влаштування фундаментів, а також інженерного обладнання, без дозволу виконавчого органу міської ради, або без належно затвердженої проектної документації, або з істотним відхиленням від проекту - ст.150 КпАП України.

1.4.6. Влаштування (встановлення, будівництво) малих архітектурних форм, елементів благоустрою без дозволу виконавчого органу міської ради, або без належно затвердженої проектної документації, або з істотним відхиленням від проекту - ст.152 КпАП України.

2. Виявлення та реєстрація фактів самочинного будівництва.

2.1. Відповідальність за своєчасне виявлення, попередження і вжиття заходів щодо припинення самочинного будівництва покладається на уповноважені органи, які здійснюють постійний контроль за дотриманням правил користування і експлуатації житлового і нежитлового фонду на закріпленій території незалежно від форми власності.

Житлово-експлуатаційні організації відділів житлового господарства при районних адміністраціях, інспекція державного архітетурно-будівельного контролю,крім цього, здійснюють контроль за використанням об’єктів містобудування усіма суб’єктами господарської діяльності незалежно від форми власності і відомчої належності на підвідомчій території, в тому числі - на територіях підприємств промисловості, ведуть журнал реєстрації самочинного будівництва.

При створенні перешкод правопорушником у виконанні службових обов'язків представникам уповноважених органів, виявлення, попередження і вжиття заходів щодо припинення самочинного будівництва здійснюється з участю представника (представників) РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській області на підставі письмового та усного звернення уповноваженого органу.

Персональну відповідальність за своєчасне виявлення фактів самочинного будівництва та вчинення дій, передбачених цим положенням несуть керівники житлово-експлуатаційних організацій, розташованих на відповідних територіях, начальник інспекції державного архітектурно-будівельного контролю.

Посадові особи уповноважених органів мають право у встановленому порядку вимагати від забудовників, підрядників, власників майна представлення дозволів виконавчих органів на здійснюваний вид будівництва, проектну, проектно-технічну документацію, погоджену у встановленому порядку, дозволи інспекції Держархбудконтролю та управління охорони історичного середовища на виконання будівельних робіт, документи на право власності або користування земельною ділянкою, договори і інші документи на підключення інженерних мереж до об’єкта.

Контроль за своєчасним виявленням самочинного будівництва покладається на заступників голів районних адміністрацій з питань житлово-комунального господарства.

У випадку виявлення самочинного будівництва із значними обсягами будівельних робіт (нульовий цикл, будівництво поверху) або самовільне захоплення земельної ділянки, головами районних адміністрацій проводиться службове розслідування щодо відповідальності осіб уповноваженого органу за несвоєчасне виявлення факту самочинного будівництва.

2.2. При виявленні фактів підключення об'єктів самочинного будівництва до міських інженерних мереж, уповноважений орган повідомляє про це відповідні інженерні служби міста (району, області), які зобов'язані забезпечити їх невідкладне відключення і притягнути порушника, який здійснив самовільне підключення, до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Контроль за відключенням інженерних мереж від об'єктів самочинного будівництва здійснює уповноважений орган. Відповідальність за відключення інженерних мереж від об'єктів самочинного будівництвапокладається на інженерні служби міста (району, області).

2.3. На особу, яка скоїла порушення, представники уповноважених органів складають акт-попередження (Додаток 1) і протокол у випадках виявлення самочинного будівництва за ознаками ст.ст. 531, 92, 96, 97, 150, 152 КпАП України (відповідно п.п. 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6 цього Положення).

2.4. Акт-попередження у всіх випадках самочинного будівництва складає представник уповноваженого органу, протокол по ст.531 – представник управління організації інспекційної діяльності Львівського обласного головного управління земельних ресурсів з участю, у випадках необхідності, представника уповноваженого органу, протокол по ст.92- представник управління охорони історичного середовища з участю, у випадках необхідності, представника уповноваженого органу, протокол по ст.ст. 96, 97 - представник міської інспекції держархбудконтролю з участю, у випадках необхідності, представника уповноваженого органу, протокол по ст.ст.150, 152 – представник уповноваженого органу.

Акти-попередження реєструються у журналі реєстру самочинного будівництва житлово-експлуатаційної організації віддів жилового господарства при районних адміністраціях.

2.5. Акт-попередження у всіх випадках самочинного будівництва складається на момент його виявлення, тобто негайно, протокол по ст.ст.531, 92, 96, 97 - протягом 15 днів, а протокол по ст. ст. 150, 152 - протягом 3 днів з дня виявлення факту самочинного будівництва.

2.6. Акт-попередження та протокол складаються на стандартних бланках у присутності особи, яка вчинила порушення.

2.7. При відмові або ухиленні особи, яка вчинила порушення, від одержання акта-попередження і ознайомлення з протоколом та дачі пояснення в ньому, в складених документах робиться про це запис, який, при можливості, посвідчується підписами свідків.

3. Підставою для виходу на місце самочинного будівництва представників управління організації інспекційної діяльності Львівського обласного головного управління земельних ресурсів, управління охорони історичного середовища, міської інспекції держархбудконтролю для складання протоколу про адмінправопорушення є лист за підписом голови, або заступника голови районної адміністрації і складений у встановленому порядку акт-попередження, в змісті якого зазначені необхідні дані, обумовлені ст. 256 КпАП України, вимога про зупинення самочинного будівництва, попередження про наслідки продовження самочинного будівництва, термін подачі у виконавчий орган міської ради необхідних документів для розгляду виявленого самочинного будівництва.

4. При складанні протоколу порушникові роз'яснюються його права передбачені ст.268 КпАП України, про що робиться відмітка у протоколі.

5. Після складання протоколу, матеріали про адміністративне правопорушення подаються в органи, обумовлені у п. 6.2 для розгляду у встановленому порядку.

6. Накладення адміністративних стягнень за самочинне будівництво.

6.1. Адміністративне стягнення за самовільне (самочинне) будівництво може бути накладено не пізніше як через 2 місяці з дня його виявлення.

6.2. Справи про адміністративні правопорушення за ст.531 розглядаються начальником управління організації інспекційної діяльності Львівського обласного головного управління земельних ресурсів, за ст. ст. 96, 97- начальником міської інспекції Держархбудконтролю, а за ст.ст. 92, 150, 152 - адміністративною комісією при районних адміністраціях протягом 15 днів з дня одержання протоколу і інших матеріалів, з дотриманням вимог КпАП України.

6.3. Особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, має право: ознайомитися з матеріалами справи; давати пояснення; подавати докази; заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи; виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржувати постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається у присутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності. При відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

6.4. Рішення адміністративної комісії, начальника управління організації інспекційної діяльності Львівського обласного головного управління земельних ресурсів, начальника міської інспекції держархбудконтролю про накладання адміністративного стягнення оформляється постановою на стандартному бланку.

6.5. Постанова складається у двох примірниках:

6.5.1. Перший - залишається в органі, який наклав адміністративне стягнення.

6.5.2. Другий - вручається під розписку особі, яка скоїла правопорушення, а у разі відмови особи від її отримання постанова надсилається поштою, про що робиться запис у справі.

6.5.3. Орган (посадова особа), який наклав адмінстягнення, повідомляє райадміністрацію про наслідки розгляду акта- попередження.

6.6. Штраф повинен бути сплачений порушником протягом 15 днів з дня винесення постанови. У разі несплати штрафу в обумовлений термін, він стягується у примусовому порядку відповідно до ст. 308 КпАП України.

7. Постанова може бути оскаржена фізичною особою у встановленому чинним законодавством терміни і порядку.

8. Притягнення до адміністративної відповідальності не звільняє фізичну особу від притягнення до цивільної і кримінальної відповідальності.

9. Одночасно із накладенням адмінстягнення на посадову особу, інспекцією держархбудконтролю або (та) управлінням охорони історичного середовища здійснюються накладення стягнення на юридичну особу у порядку, визначеному Законами України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування", "Про охорону культурної спадщини", Положення "Про порядок накладання штрафів за правопорушення у сфері містобудування", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.95 р. № 244 та іншими документами.

До підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин.

Якщо фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності здійснює (здійснила) самочинне будівництво для господарської діяльності, до такої особи вживаються заходи адміністративного впливу, передбачені Законами України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування", "Про охорону культурної спадщини" та іншими законодавчими і нормативними актами.

10. Повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню та продовження особою протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її, вважаються обставинами, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення.

Якщо фізична особа (посадова особа), фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, яку було піддано адміністративному стягненню, продовжує здійснювати самочинне будівництво, представник уповноваженого органу повторно складає акт-попередження і спрямовує матеріали справи в орган, обумовлений у п.6.2 для повторного притягнення особи до адміністративної відповідальності у порядку, встановленому КУпАП та цим Положенням.

У випадках нищення, руйнування чи псування пам’яток історії або культури, а також створення загрози для людей чи настання інших тяжких наслідків під час самочинного будівництва про це негайно повідомляється виконавчий орган міської ради, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, при необхідності, прокуратура району (міста) у встановленому чинним законодавством порядку.

Погодження виконавчим органом Львівської міської радисамочинного будівництва, за додаткові обсяги робіт якого особа була повторно притягнута до адміністративної відповідальності, повторно розглядається у порядку, встановленому цим Положенням.

11. Підвідомчість розгляду питань самочинного будівництва.

Розгляд питань з самочинного будівництва за підвідомчістю справ здійснюють:

11.1 виконавчий комітет Львівської міської ради за фактами здійсненого (здійснюваного) юридичними особами самочинного нового будівництва об'єктів;

11.2 районна адміністрація за фактами здійсненого (здійснюваного) фізичними особами, фізичними особами-суб’єктами підприємницької діяльності та юридичними особами самочинного будівництва не врахованого у п.11.1.

12.Фізична особа, фізична особа – суб’єкт підприємницькоїдіяльності або юридична особа, яка здійснює (здійснила) самочинне будівництво у всіх випадках обумовлених у п.1.4 цього Положення, зобов'язана не пізніше як через 1 місяць з дня складення Акта-попередження подати за підвідомчістю у виконавчий орган міської ради за місцем знаходження самочинного будівництва такі документи:

12.1. Заяву з клопотанням про погодження самочинного будівництва.

12.2. Копію постанови (постанов) по справі (справах) про адміністративнеправопорушення.

12.3. Викопіювання з генплану міста земельної ділянки, на якій виявлено самочинне будівництво, з нанесеними "червоними" лініями, видане технічним бюро управління архітектури і містобудування.

12.4. Проектну документацію на відповідність будівельним нормам здійсненого (здійснюваного) самочинного будівництва, розроблену через ліцензовану проектну організацію, з попередніми висновками районної районної самостійної державної пожежної частини, санепідемстанції, а також управління охорони історичного середовища по об'єктах, що відносяться до пам'яток архітектури, або які розміщені в зоні охорони пам'ятки; а по об'єктах, які самовільно експлуатуються, крім цього, технічний паспорт, виготовлений Львівським обласним державним комунальним бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки , а також висновок про технічний стан несучих архітектурно-конструктивних елементів об'єкта і споруди в цілому (у разі необхідності), виконаний ліцензованою проектною організацією.

12.5. Попередні висновки управління архітектури і містобудування, погоджені із заступником міського голови з питань містобудування та землеустрою по об’єктах нового будівництва, яке здійснюється юридичними особами, про можливість (умови) експлуатації проведеного, або про можливість (умови) закінчення здійснюваного самочинного будівництва.

12.6. За наявності - документ, що посвідчує право власності основного об'єкта, споруди, майна (у випадках виконання будівельних робіт з його розширення, реконструкції, капітального ремонту, реставрації).

12.7. За наявності - документ на право користування земельною ділянкою (державний акт на право власності на землю, чи право постійного користування земельною ділянкою, договір оренди).

12.8. Інші документи та матеріали в залежності від здійсненого виду будівництва.

13. За результатами огляду будівництва на місці і розгляду наявних документів міжвідомча комісія при районній адміністрації або управління архітектури і містобудування у 15-денний термін дає технічний висновок про відповідність або невідповідність архітектурно-будівельним, протипожежним і санітарним (для об'єктів промисловості і інших екологічно небезпечних - екологічним) нормативним вимогам самочинного будівництва, встановлює наявність істотного відхилення від проекту, рекомендації щодо технічної можливості продовження будівництва, або експлуатації споруди, або перебудови, або зносу. При виявленні порушень, в технічному висновку вказується їх зміст, конкретні пункти, параграфи, розділи державних будівельних норм і стандартів та ін. нормативно-технічних документів, за якими виявлено порушення, чи суперечать вони суспільним інтересам або порушують права інших осіб, в чому.

14. Висновок міжвідомчої комісії при районній адміністрації з однією із рекомендацій, обумовленою у п.16 цього Положення, затверджується розпорядженням голови районної адміністрації.

Висновки управління архітектури і містобудування з однією із рекомендацій, обумовленою у п.16 цього Положення, спрямовуються на розгляд виконавчому комітетові Львівської міської ради.

15.. Міжвідомча комісія при виконкомі міської ради, у порядку, встановленому цим Положенням, може переглядати висновки міжвідомчої комісії при районній адміністрації та робити свої висновки у випадках виявлення нових обставин, не врахованих останньою при розгляді питань самовільного будівництва або у випадках розгляду питань самовільного будівництва об'єктів, що опинилися у іншому адміністративному районі міста у результаті затвердження нових меж районів міста Львова ухвалою міської ради від 28.12.2000р. № 867 "Про зміну адміністративно-територіального устрою міста Львова", незалежно від того чи приймалось розпорядження районної адміністрації. Висновок міжвідомчої комісії при виконкомі міської ради затверджується рішенням виконкому.

16.Наслідки самочинного будівництва.

Районна адміністрація, виконавчий комітет Львівської міської ради відповідно до підвідомчості розгляду питань самочинного будівництва, обумовленого у п.11 цього Положення, може прийняти по кожному конкретному випадку самочинного будівництва одне з таких рішень:

16.1. Про погодження самочинного будівництва за наявності позитивних висновків, документів і матеріалів, обумовлених у пунктах 12, 13, 14 цього Положення та Договору "Про погодження самочинного будівництва" (додатки 2,3), укладеного особою-порушником з міською радою або райадміністрацією до підготовки проекту рішення виконкому (розпорядження голови райадміністрації), внесення коштів до цільового фонду розвитку соціальної інфраструктури міської ради згідно з цим Договором, розмір яких визначається у відсотках до оціночної вартості споруди в діючих цінах, з врахуванням її фізичного зносу, в розмірі:

- 10% — для фізичних осіб у випадках, визначених п.п.1.4.1 - .4.4 цього Положення;

- 10% — дляфізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності у випадках, визначених п.п.1.4.1 - 1.4.5 цього Положення;

- 25% — для юридичних осіб у випадках, визначених п.п.1.4.1 - .4.5 цього Положення;

- 25% — для фізичних,фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності і юридичних осіб у випадках, визначених п.п.1.4.6 цього Положення.

Вартість здійснюваного самочинного будівництва визначаються ліцензованими проектними організаціями, які мають право складати кошториси, або на закінчені об’єкти - суб'єктами оціночної діяльності, які відповідно до законодавства мають право здійснювати оцінку майна, нерухомості, згідно з нормативно-правовими актами з оцінки майна, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Об'єкти самочинного будівництва, по яких прийнято розпорядження районної адміністрації або рішення виконавчого комітету міської ради про погодження будівництва, у всіх випадках після закінчення будівництва підлягають прийняттю в експлуатацію у встановленому чинним законодавством порядку. Право власності на таке нерухоме майно виникає з моменту його державної реєстрації.

Рішення виконкому або розпорядження голови районної адміністрації може бути підставою для надання фізичній або юридичній особі земельної ділянки під здійснене (здійснюване) будівництво у встановленому чинним законодавством порядку.

Договори “Про погодження самочинного будівництва” (додаток2) укладаються порушниками з міською радою у випадку розгляду питань самочинного будівництва по об’єктах, обумовлених у п.11.1.

Договори “Про погодження самочинного будівництва“ (додаток3) укладаються порушниками з міською радою у випадку розгляду питань самочинного будівництва по об’єктах, обумовлених у п.11.2.

16.2.Про передачу матеріалів до суду у разі істотного відхилення будівництва від проекту, що суперечить суспільним інтересам або порушує права інших осіб, або істотного порушення будівельних норм і правил з відповідним позовом про зобов'язання проведення особою, що здійснила (здійснює) самочинне будівництво, відповідної перебудови.

Якщо проведення такої перебудови є неможливим або особа, яка здійснила (здійснює) будівництво відмовляється від її проведення, таке нерухоме майно за рішенням суду підлягає знесенню за рахунок особи, яка здійснила (здійснює) будівництво. Особа, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво, зобов'язана відшкодувати витрати, пов'язані з приведенням земельної ділянки до попереднього стану.

16.3. Про передачу матеріалів до суду на предмет визнання за територіальною громадою міста права власності на нерухоме майно, яке самочинно збудоване на земельній ділянці, що знаходиться у комунальній власності, якщо це не порушує права інших осіб. У разі визнання права власності за територіальною громадою міста, особа, яка вчинила самочинне будівництво має право на відшкодування витрат на будівництво, визначених організаціями, які відповідно до законодавства мають право здійснювати оцінку майна, нерухомості, складати кошториси.

Після визнання за територіальною громадою міста права власності на нерухоме майно, районна адміністрація подає на розгляд виконкому міської ради проект рішення про передачу такого майна на баланс житлово-експлуатаційній організації відділу житлового господарства при районній адміністрації для обслуговування зі зміною договору найму з наймачем (наймачами) майна.

16.4. Про знос самочинного будівництва особою, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво, або за її рахунок, у разі неможливості виділення земельної ділянки для цього будівництва, у разі заперечення виконавчим органом міської ради проти визнання права власності на нерухоме майно за особою, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво на земельній ділянці, що знаходиться у комунальній власності і не підлягає передачі у власність, або це порушує права інших осіб, у терміни, визначені розпорядчими документами.

У разі ухилення або відмови особи від зносу самочинного будівництва у терміни, визначені розпорядчими документами, таке нерухоме майно за рішенням суду підлягає знесенню за рахунок особи, яка здійснила (здійснює) будівництво. Особа, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво, зобов'язана відшкодувати витрати, пов'язані з приведенням земельної ділянки до попереднього стану.

Знос проводиться відповідною державною виконавчою службою управління юстиції у м.Львові у порядку, визначеному Законом України "Про виконавче провадження" на підставі рішення суду, що набрало законної сили.

В.о. керуючого справами
виконкому І.Романів

Віза:
Начальник управління архітектури
і містобудування В.Каменщик

Додаток 1

до Положення про порядок врегулювання питань самочинного будівництва у м.Львові

Районна адміністрація
уповноважений орган
79 , м.Львів,вул. , тел:

АКТ-ПОПЕРЕДЖЕННЯ

„ „ 200 р. м.Львів
Видано

прізвище, ім’я, по-батькові, рік народження, місце проживання і роботи особи,
на яку складено акт-попередження на назва (призначення) будівництва, розміри в плані, кількість поверхів, адреса. В результаті перевірки встановлено порушення Ознаки і класифікація самочинного будівництва, визначені у п.1.4 рішення виконкому від ............... № .........

Самочинне будівництво виявлено
Число, місяць, рік
Будівельні роботи розпочато

На день перевірки виконано такі роботи:
Назва і фізичні обсяги фактично
виконаних робіт по конструктивних елементах будівлі у відповідних одиницях

Пропоную
Заходи щодо усунення порушень із визначенням строку виконання

Особливі умови

Пояснення особи, яка скоїла порушення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
посада, ім’я, по-батькові особи, яка склала акт-попередження

Підпис

Акт-попередження одержав
дата, прізвище, ініціали особи, яка скоїла порушення

Підпис

Примітка: При відмові особи, яка вчинила порушення від підпису акту-попередження та дачі пояснення, в ньому робиться запис про це, при можливості посвідчується підписами свідків.

Начальник управління
архітектури і містобудування В.Каменщик

Додаток 2

до Положення про порядок врегулювання питань самочинного будівництва у м.Львові

ДОГОВІР

про погодження самочинного будівництва
м.Львів 200 р.

Львівська міська рада в особі заступника міського голови з питань містобудування та землеустрою, що діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“ та надалі Забудовник (замовник, інвестор) прізвище,ім’я, по-батькові або назва юридичної особи, що самочинно виконав будівельні роботи з (назва та адреса об’єкта)
(далі самочинне будівництво)уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Умови погодження самочинного будівництва.

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Львівська міська рада зобов’язується надати дозвіл на здійснене (здійснюване) самочинне будівництво та прийняти його в експлуатацію за зверненням забудовника за умови дотримання вимог чинного законодавства, затвердженої проектно-кошторисної документації, будівельних нормативів та цього договору.

2.2. Забудовник (замовник, інвестор):

2.2.1. Замовляє проектну документацію на самочинно споруджений об’єкт в проектній організації, яка має відповідну ліцензію, погоджує цю документацію у встановленому порядку з відповідними службами, затверджує її, отримує дозвіл на виконання будівельних робіт.

2.2.2. На вимогу міжвідомчої комісії або управління архітектури і містобудування, або управління охорони історичного середовища представляє висновок про технічний стан збудованого об’єкта, або окремих його елементів.

2.2.3. Перераховує кошти у сумі гривень, що становить .......% від оціночної вартості самочинного будівництва, визначеної у встановленому порядку організацією, які відповідно до законодавства має право здійснювати оцінку майна (нерухомості, складати кошториси) на рахунок міської ради

2.2.4. Зобов’язується надалі не допускати проведення самочинного будівництва.

3. ДІЯ ДОГОВОРУ

3.1. Цей договір набирає чинності тільки після його підписання двома сторонами.

3.2. Цей договір укладено у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу. Перший примірник видається Забудовнику, а другий зберігається в реєстраційній справі об’єкта самочинного будівництва в управлінні архітектури і містобудування.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Сторони несуть відповідальність за виконання взятих на себе за цим договором зобов’язань у порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України.

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Міська рада
м.Львів, пл. Ринок,1
200 р.

М.П.

Погоджено :
Відділ контролю за використанням ресурсів
Львівської міської ради
Завідувач
(ПІБ, підпис)
М.П.

Начальник управління
архітектури і містобудування В.Каменщик

Д О Г О В І Р

про погодження самочинного будівництва
м.Львів 200 р.

Львівська міська рада в особі голови районної адміністрації, що діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“ та надалі Забудовник (замовник, інвестор) (прізвище, ім’я, по-батькові або назва юридичної особи), що самочинно виконав будівельні роботи з (назва та адреса об’єкта) (далі самочинне будівництво)уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Умови погодження самочинного будівництва.

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Львівська міська рада зобов’язується надати дозвіл на здійснене (здійснюване) самочинне будівництво та прийняти його в експлуатацію за зверненням забудовника за умови дотримання вимог чинного законодавства, затвердженої проектно-кошторисної документації, будівельних нормативів та цього договору.

2.2. Забудовник (замовник, інвестор):

2.2.1. Замовляє проектну документацію на самочинно споруджений об’єкт у проектній організації, яка має відповідну ліцензію, погоджує цю документацію у встановленому порядку з відповідними службами, затверджує її, отримує дозвіл на виконання будівельних робіт.

2.2.2. На вимогу міжвідомчої комісії або управління архітектури і містобудування, або управління охорони історичного середовища представляє висновок про технічний стан збудованого об’єкта, або окремих його елементів.

2.2.3. Перераховує кошти у сумі гривень, що становить .......% від оціночної вартості самочинного будівництва, визначеної у встановленому порядку організацією, які відповідно до законодавства має право здійснювати оцінку майна (нерухомості, складати кошториси) на рахунок районної адміністрації .

2.2.4. Зобов’язується надалі не допускати проведення самочинного будівництва.

3. ДІЯ ДОГОВОРУ

3.1. Цей договір набирає чинності тільки після його підписання двома сторонами.

3.2. Цей договір укладено у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу. Перший примірник видається Забудовнику, а другий зберігається в реєстраційній справі об’єкта самочинного будівництва в управлінні архітектури і містобудування.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Сторони несуть відповідальність за виконання взятих на себе за цим договором зобов’язань у порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України.

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Міська рада
м.Львів, пл.Ринок,1
200 р.
М.П.

Погоджено:
Відділ контролю за використанням ресурсів
Львівської міської ради

Завідувач
(ПІБ, підпис)
М.П.

Начальник управління
архітектури і містобудування В.Каменщик

centre7.org.ua